bread 1
  >  Regulamin konkursu FB

REGULAMIN KONKURSU

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej: Konkurs) jest Paweł Bargieł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Baby Boo Paweł Bargieł w Nowym Targu, ul. Przemysłowa 12, 34-400 Nowy Targ (dalej: Organizator). Organizator jest jednocześnie fundatorem nagrody.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: Uczestnik).
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 20 maja 2021 roku – 1 czerwca 2021 roku.
 4. Regulamin Konkursu dostępny będzie w czasie jego trwania na stronie internetowej Organizatora, tj.: https://babyboo.pl/.
 5. Zadanie konkursowe polega na np. przesłaniu w komentarzu do postu na koncie Instagram „babyboo..” hasła reklamowego dla mebli  (dalej: „Hasło Konkursowe”).
 6. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu opisane są w pkt. V.

II. Warunki konkursowe

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed wzięciem udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału Uczestników w Konkursie jest zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu.
 3. Brak akceptacji Regulaminu powoduje brak możliwości udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikowi Konkursu nie przysługują względem Organizatora Konkursu żadne roszczenia w związku ze wzięciem udziału w Konkursie, za wyjątkiem roszczenia o wydanie nagrody, a to jedynie w przypadku, gdy Uczestnik zostanie wybrany zwycięzcą przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. I.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podania prawdziwych danych.
 6. Podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika wiąże się z dyskwalifikacją z udziału w Konkursie.
 7. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

III. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik, zgłoszenie lub Hasło Konkursowe nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin Konkursu może zostać zmieniony przez Organizatora aż do czasu zakończenia trwania Konkursu, który został wskazany w pkt. I.
 4. Zmiana Regulaminu wywiera skutki prawne od dnia ogłoszenia go na stronie internetowej Organizatora, tj.: https://babyboo.pl/, chyba że w ogłoszeniu zastrzeżono inaczej.

IV. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1.  pracownicy Organizatora;
  1. osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;
  1. członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wyboru zwycięzcy/ów Konkursu dokona Komisja Konkursowa na podstawie subiektywnej decyzji Komisji.
 2. Ocenie podlegają jedynie zgłoszenia konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 01.06.2021 poprzez profil Baby Boo na Facebooku.
 4. Uczestnik Konkursu, który zostanie nagrodzony, zostanie o tym poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 3.
 5. Ogłoszenie o wynikach Konkursu jest równoznaczne z powiadomieniem Uczestnika o wyniku Konkursu.

VI. Nagrody

 1. Nagrodą dla Zwycięzcy Konkursu, wybranego przez Komisję w sposób opisany w pkt. V, jest pojemnik na zabawki z siedziskiem.
 2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy niezwłocznie po ogłoszeniu Wyników Konkursu w siedzibie Organizatora, lub wysłana na adres Zwycięzcy.
 3. Organizator jest zobowiązany do wysyłki nagrody na adres wskazany przez Zwycięzcę. Obowiązek Organizatora ograniczony jest do granic Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Każdemu nagrodzonemu Uczestnikowi Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od łącznej wartości nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: babyboo.nowytarg@gmail.com lub pisemnie na adres: Baby Boo ul. Przemysłowa 12 34-400 Nowy Targ.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu ogłoszenia wyników Konkursu i przekazania nagród.
 4. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi artykuł 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a więc prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez dwa lata od dnia zakończenia Konkursu, a w przypadku Zwycięzców przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
0